EGATIN Study Days & AGM 2018, Vilnius, Lithuania

Theme: “Small Group – Endless Space”